Algemene voorwaarden - Uit je plaat Spring naar content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.    Bootje Varen Breda

Artikel 1: Aansprakelijkheid
Bootje Varen Breda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Bootje Varen Breda. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders / verzorgers.

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Bootje Varen Breda aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Het is mogelijk dat Bootje Varen Breda voor u een combinatie boeking maakt van een boottocht met een activiteit van een externe partner zoals bijvoorbeeld een restaurant. Op de activiteit van het partner bedrijf rusten in sommige gevallen andere voorwaarden en regels dan op de activiteiten van Bootje Varen Breda. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de algemene voorwaarden van de partnerbedrijven op te vragen. Bootje Varen Breda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit van het partnerbedrijf. Alle partners zijn zorgvuldig geselecteerd door ons.

Artikel 2: Algemene regels
–      Indien er gebruik gemaakt wordt van een schipper van Bootje Varen Breda, is deze altijd de baas aan boord. Hij of zij bepaalt wat er gebeurd. Veiligheid gaat altijd voor.
–      Het is niet toegestaan de boot door te verhuren (wederverhuur) of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijke toestemming voor is verleend door Bootje Varen Breda.
–      Mensen onder invloed van alcohol (dronkenmanschap) kunnen toegang tot de boot ontzegd worden. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!
–      Ook bij wangedrag heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!

Artikel 3: Passagiers
Op de Website BootjeVarenBreda.nl staat voor de gehele vloot aangegeven hoeveel personen er maximaal aan boord mogen per boot. Het is niet toegestaan om zonder overleg met meer personen dan aangegeven aan boord te treden.

Indien u een van onze arrangementen met catering heeft besteld dan horen wij uiterlijk een week voor afvaart wat het definitieve aantal passagiers gaat worden. Eventuele correcties die daarna worden doorgegeven, worden voor afvaart met u verrekend. Zijn er op de dag zelf minder passagiers dan ons is doorgegeven dan berekenen wij de kosten op basis van het aantal geboekte passagiers en kunnen dus geen restitutie aanbieden voor deze personen.

Artikel 4: Vaartijden
Bootje Varen Breda vaart van zondag t/m donderdag van 09:00 uur tot 22:30 uur.
Bootje Varen Breda vaart van vrijdag en zaterdag van 09:00 uur tot 23:30 uur
De vaartijden van uw tocht worden altijd vooraf vastgelegd. Bent u te laat, dan zal dit van uw vaartijd afgaan. In geval van dagtochten met een boot zonder schipper kunt u niet starten voor 10:00 uur en niet eindigen na 21:00 uur.

Artikel 5: Regen of extreem weer
Bootje Varen heeft vanwege de kans op regen een annuleringsbeleid wat zeer specifiek voor regen is geschreven. Bij Bootje Varen Breda kunt u bij regen en / of onweer tijdens de tocht namelijk altijd vanaf 30 minuten tot één minuut van te voren annuleren tegen 10% annuleringskosten van uw boekingsbedrag. Annuleert u eerder basis van een weersvoorspelling dan vallen de annuleringskosten hoger uit, zoals beschreven in Artikel 12: Annuleren. Er is echter één uitzondering, namelijk als u catering heeft besteld, dan gelden andere regels (zie annuleringskosten indien catering aan boord).

Bootje Varen vaart vooral met open boten die deels te overkappen zijn. Op BootjeVarenBreda.nl vindt u per boot precies hoe deze eruit zien. Alle boten zijn voorzien van poncho’s aan boord waardoor u altijd droog kunt zitten. Indien gedurende een tocht de regen in hevigheid toeneemt kan tijdelijk worden geschuild onder een van de vele bruggen in Breda om de paar honderd meter.

Een tocht die eenmaal is begonnen kan niet meer worden geannuleerd vanwege regen.

Bootje Varen Breda behoudt zich het recht voor om een tocht vanwege weersomstandigheden te allen tijde te annuleren ivm de veiligheid van haar passagiers en eigen personeel.

Artikel 6: Op- en afstapplaats
Bootje Varen Breda start altijd vanuit de Haven in Breda. Wij liggen dan aan de lage kade, zodat u zeer gemakkelijk in en uit kunt stappen. Wenst u liever een opstapplaats elders in Breda of omgeving dan is dit uiteraard in overleg mogelijk, wij berekenen dan voor-vaar-kosten, deze worden tijdens het plaatsen van de boeking aan u kenbaar gemaakt. In de meeste gevallen wordt de boot wat langer gehuurd zodat het voor-varen direct wordt verrekend.

Een tocht keert ook altijd terug in de Haven in Breda, de plaats waar de tocht standaard ook start. Indien u op een andere locatie dan de Haven wilt uitstappen, dan is dit mogelijk. Wij brengen dan wel terug-vaar-kosten in rekening. In de meeste gevallen wordt de boot langer gehuurd zodat het terug-varen direct wordt verrekend.

Artikel 7: Boeking
Een boeking is definitief als u per e-mail een bevestiging en factuur van Bootje Varen Breda heeft ontvangen. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid. Hier zijn kosten aan verbonden zoals wordt aangegeven onder het artikel 12 “Annulering”.

Artikel 8: Wijziging Boeking door opdrachtgever
Een boeking kan ten allen tijde kosteloos worden gewijzigd, tenzij er sprake is van catering aan boord. Indien binnen 72 uur voor aanvang het aantal personen naar boven wordt gewijzigd dan zal de cateraar bepalen of hij de extra personen kan leveren. Indien de cateraar kan leveren dan dienen de extra personen het normale arrangementstarief te voldoen.

Indien binnen 72 uur voor aanvang het aantal personen naar beneden wordt bijgesteld dan zal de catering worden bereid op basis van het vooraf geboekte aantal personen. Er zal dan voor deze personen geen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 9: Wijziging boeking door Bootje Varen Breda
Onder onvoorziene of extreme omstandigheden is Bootje Varen Breda gerechtigd de geboekte tocht te wijzigen. Bootje Varen Breda zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging dan zal Bootje Varen Breda het (reeds) betaalde bedrag retour storten.

Bij extreem hoog dan wel extreem laag water is Bootje Varen Breda gerechtigd de tocht aan te passen, zodanig dat dit het resultaat van de normale tocht niet aantast.

Artikel 10: Opzegging boeking door Bootje Varen Breda
Bootje Varen Breda heeft het recht tot 7 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aameldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers (let op! Dit geldt alleen voor speciale events/tochten op basis van losse inschrijvingen).

Bootje Varen Breda heeft het recht om een boottocht te annuleren bij extreme weersomstandigheden. Bootje Varen Breda is afhankelijk van waterstanden. Indien het waterpeil extreem is gestegen of gedaald kan Bootje Varen Breda niet varen en heeft zij het recht om een boeking te annuleren. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Bootje Varen Breda heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Artikel 11: Betaling
Uw boeking is voor “U” als opdrachtgever pas definitief indien u onze nota per bank heeft voldaan. Let op! Niet betalen betekent niet dat u geen definitieve boeking “bij ons” heeft geplaatst. Wanneer u een reservering bevestigd en een bevestigings e-mail + factuur heeft ontvangen dan heeft u een definitieve boeking geplaatst. Zolang u een boeking niet annuleert blijft deze geldig en moet u deze als zodanig betalen. Indien u wilt annuleren zijn hier kosten aan verbonden, zoals in artikel 12 staat vermeld.

Het totaalbedrag van de boothuur, catering en/of arrangementen kan worden voldaan door middel van overschrijving op onze bankrekening NL84 RABO 0312461151 ten name van Groepsuitjes Breda BV en onder vermelding van uw factuurnummer.

Eventuele verrekeningen als gevolg van wijzigingen of extra personen op de dag van varen zelf, moeten op de dag zelf contant worden voldaan door u voor de boottocht start. Indien wij een bedrag moeten terugbetalen dan zal dit binnen 14 dagen na de tocht per bank aan u retour worden gestort.

Artikel 12: Annulering
De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een kennisgeving aan Bootje Varen Breda. Dit dient per e-mail en tevens per telefoon te worden gedaan. Voor een annulering worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van het moment van de annulering. Wij brengen voor een annulering 10% kosten van het totale boekingsbedrag in rekening wanneer de annulering tenminste 21 dagen voor aanvang van uw uitje plaats vindt.

Annuleert u 21 tot 7 dagen voor aanvang van uw uitje dan bedragen deze annuleringskosten 25% van het totale boekingsbedrag.

Bij een annulering van 7 dagen tot een half uur voor vertrek van uw tocht wordt er 50% annuleringskosten gerekend.

Annuleert u in overleg met één van onze medewerkers 30 minuten tot 1 minuut voor aanvang bij (extreme) regen en of / onweer. Dan bedragen de annuleringskosten slechts 10% van het boekingsbedrag. Dit kan enkel in overleg met een medewerker van Bootje Varen Breda en pas vanaf 30 minuten voor vertrek omdat dan pas een goede inschatting is te maken van het weer gedurende jullie tocht. Is een tocht eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal dus geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden indien catering aan boord
Naast de reguliere annuleringskosten brengen wij annuleringskosten in rekening voor de bestelde/gemaakte cateringproducten. Indien wij niet 72 uur voor aanvang van een tocht de catering afbestellen bij onze cateraar, dan moeten wij de bestelling bij de cateraar afnemen en betalen. Wij berekenen deze kosten volledig door aan de opdrachtgever. Uiteraard kan de opdrachtgever de gemaakte catering producten ophalen/meenemen aangezien de opdrachtgever hiervoor ook heeft betaald. De annuleringskosten voor eventuele catering zijn per arrangement verschillend. Wanneer het zeer slecht weer is op de dag van het uitje kunnen wij altijd een droog alternatief bieden om de catering te nuttigen.

Artikel 14: Veiligheid
Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Er mag geen afval, glaswerk, voedsel en boot-inventaris overboord gegooid worden. Het gooien van voorgaande items zal leiden tot onmiddellijke stopzetting van de vaartocht. Voor kinderen zijn er desgewenst zwemvesten te verkrijgen bij de aanvang van de tocht.

Artikel 15: Consumpties aan boord
Het is toegestaan om op vaartochten van Bootje Varen Breda eigen dranken en hapjes mee te nemen. Dit is op alle dagen van de week mogelijk, met uitzondering van zaterdagen na 15.00 uur. Op zaterdagen na 15.00 uur vaart elke sloep met een eigen arrangement van Bootje Varen Breda aan boord.

Indien u een boot zonder schipper heeft gehuurd, dan dient de door u gekozen schipper of meerdere schippers onbeschonken te blijven. Onbeschonken varen is belangrijk voor de schipper zelf, de overige passagiers, andere mensen op het water en de boot. Bootje Varen Breda is niet verantwoordelijk voor iedere vorm van schade die ontstaat door beschonken schippers. Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval overboord gooit. Alle zelf meegenomen consumpties en het bijbehorende afval dient u zelf na afloop van de tocht van boord mee te nemen. Bootje Varen Breda is niet verantwoordelijk voor deelnemers die hun eigen drank mee aan boord nemen.

Artikel 16: Borg voor boothuur zonder schipper
In geval van de huur van een van onze boten zonder schipper, is de huurder tot € 100,- aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade aan de sloep. Wij werken met een borgbedrag van € 100. Schades boven de € 100,- worden afgehandeld door de verzekering van Bootje Varen Breda. Het borgbedrag dient per pin te worden voldaan bij aanvang van de tocht en zal na afloop van de tocht, eventueel onder verrekening van schade, aan u worden geretourneerd.

Artikel 17: Vaarsnelheid voor huurders zonder schipper
Binnen Breda is het niet toegestaan harder dan 4,5 km/uur te varen. Buiten Breda geldt op veel plaatsen een maximum vaarsnelheid van 6 km/uur. Bij een normale snelheid kunt u een leuke tocht varen zoals door ons aangegeven. Vaar vooral rustig indien een andere varende boot, een woonboot of een haven met boten in uw buurt komt en tevens bij het aan- en afmeren. Te hard varen zorgt voor onnodige overlast en milieuvervuiling. Bij overlast en overtredingen kan de tocht door Bootje Varen Breda of andere handhavende diensten per direct worden beëindigd, zonder recht op restitutie van het betaalde bedrag.

Artikel 18: Terugbrengen voor huurders zonder schipper
Indien u een boot heeft gehuurd zonder schipper dan heeft u ruim voldoende de tijd om de singels (en de rest van Breda) rond te varen. Zorg er voor dat u op de afgesproken tijd terug bent met de sloep zodat de volgende groep op tijd weer kan gaan varen. Brengt u de sloep te laat terug dan worden hiervoor per 10 minuten € 10,- in rekening gebracht. Dit wordt van het borgbedrag van € 100,- afgetrokken of in rekening gebracht.

Artikel 19: Klachten
Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Bootje Varen Breda, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Bootje Varen Breda.

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Bootje Varen Breda. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 maand na afloop van het arrangement of de activiteit.

Artikel 20: Bevoegde rechter en Nederlands recht
Op alle overeenkomsten gesloten met Bootje Varen Breda is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Algemene voorwaarden 2012 Bootje Varen Breda

Waar wil je informatie over?
Activiteiten
Bredaas Rondje
Crazy 88 Breda
Suppen in Breda
Wandelen in Breda
Bredaas Rondje
Activiteiten & Varen
Crazy 88 Breda
Zelf varen Breda
Varen in Breda
Suppen in Breda
Zelf varen Breda
Food & drinks
Bierproeverij bij BAAI
  • Jouw groep

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Jouw gegevens

Waar wil je informatie over?
Activiteiten
Bredaas Rondje
Crazy 88 Breda
Suppen in Breda
Wandelen in Breda
Bredaas Rondje
Activiteiten & Varen
Crazy 88 Breda
Zelf varen Breda
Varen in Breda
Suppen in Breda
Zelf varen Breda
Food & drinks
Bierproeverij bij BAAI
  • Jouw groep

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Jouw gegevens

Alys bijgesneden

Kom je er niet uit? Amber staat voor je klaar.

076-7002714